آيا عقد ازدواج به اين صورت كه زن صداى خ

آيا عقد ازدواج به اين صورت كه زن صداى خود را روى نوار ضبط كند سپس در حالى كه زن در نوار مى گويد: «زوجتك نفسى...» مرد به آن گوش داده و پس از شنيدن صداى زن بگويد: «قبلت التزويج»، صحيح است؟

عقد ازدواجى كه به اين صورت انجام شود صحيح نيست، حتماً بايد صيغه عقد مستقيماً از زن صادر شود اگرچه از طريق تلفن باشد.