زنى از اهل كتاب دوست دارد به اسلام بگرود. او مى خواهد بداند ] پس از اسلام آوردن، تداوم [ازدواج با شوهر مسيحى اش حلال خواهد بود؟

زنى از اهل كتاب دوست دارد به اسلام بگرود. او مى خواهد بداند ] پس از اسلام آوردن، تداوم [ازدواج با شوهر مسيحى اش حلال خواهد بود؟

اگر زن از مسيحيت به اسلام بگرود رابطه ى ] زناشويى [ او با شوهر مسيحى اش فسخ خواهد شد و بايد عدّه بگيرد; مگر در صورتى كه در مدّت عدّه شوهرش نيز اسلام آورد كه رابطه ى ] زناشويى شان [ به همان حالت باقى خواهد ماند و ازدواج آن ها شرعى خواهد بود.