برخى به

برخى به نام جواز نگاه كردن بدون ريبه به زنانى كه به بى حجابى عادت دارند، نگاه كردن به دختران بى حيا را در خيابان، طول مى دهند. نظر شما دراين باره چيست؟

درست است كه نگاه كردن به زنانى كه به «نهى» اعتنا نمى كنند، جايز است; ولى اين در صورتى ست كه نگاه كردن، بدون «ريبه»، لذت طلبى و شهوت باشد; يعنى نگاهى گذرا باشد.

بنابراين اگر كسى به خيابان رفت و با مراعات اين احكام به عابران نگريست، بر او واجب نيست هنگام حركت در خيابان چشم خود را ببندد; اما طول دادن نگاه و دقيق شدن به زنان عابر، به اين معناست كه او با «ريبه» و قصد تلذّذ نگاه مى كند و اين حرام است. در اين جا شايسته است به يك مسئله اساسى توجه شود و آن، اين است كه شيطان از راه هاى گوناگون بر انسان وارد مى شود; در حديث آمده است: « النظرة سهم من سهام إبليس »: «نگاه ] آلوده [ تيرى از تيرهاى شيطان است».