آيا ياد كردن از حسن و جمال دخترى مشهور، با دوستان، حرام يا غيبت شمرده مى شود؟

آيا ياد كردن از حسن و جمال دخترى مشهور، با دوستان، حرام يا غيبت شمرده مى شود؟

غيبت يعنى ياد كردن انسان به عيوب ظاهرى او كه از آن ها بدش مى آيد; اما آنچه در متن سؤال آمده است، غيبت محسوب نمى شود; در صورتى كه موجب هتك آن ها نگردد و يا اينكه اين كار با يك هدف عقلايى انجام شود; مثلاً براى ترغيب ديگرى براى ازدواج با او باشد; در اين صورت حرمتى در آن نيست; ولى اگر زن شوهردار باشد ] ياد كردن از حسن و جمال او [، جايز نيست; چون از نظر اجتماعى، هتك حرمت او شمرده مى شود.