آيا همكارى با يك مسلمان مرتد در «ونزوئلا» جايز است؟ حكم آن چيست؟

آيا همكارى با يك مسلمان مرتد در «ونزوئلا» جايز است؟ حكم آن چيست؟

اگر قطع رابطه با او مؤثر مى باشد و موجب بازگشت او از ارتداد مى شود، قطع رابطه از باب «امر به معروف و نهى از منكر» واجب است; در غير اين صورت همكارى با او جايز است.