آيا قبول شركت در كنفرانس هايى كه هنگام پذيرايى در هتل ها و سالن هاى غذا خورى، بسيارى چيزها يافت مى شود كه خوردن آن ها حرام مى باشد، اشكال دارد؟

بنا به فرض سؤال اشكال ندارد. مؤمن وظيفه دارد از سفره اى كه بر آن شراب نوشيده مى شود، دورى كند; مگر در صورتى كه ننشستن مشقت شديدى در پى داشته باشد كه معمولاً قابل تحمل نباشد و نتواند اصل جلسه را ترك كند.