نظر شما درباره ى دخترانى مسلمان كه به تنهايى با هدف تكميل تحصيلات خود به غرب مى روند چيست؟ آيا چنين كارى جايز است؟

نظر شما درباره ى دخترانى مسلمان كه به تنهايى با هدف تكميل تحصيلات خود به غرب مى روند چيست؟ آيا چنين كارى جايز است؟

در صورتى كه بتوانند، دين شان را حفظ كنند و به آن پايبند بمانند، مانعى ندارد; ولى حتماً بايد اوضاع را به دقت بررسى كنند تا ماهيت آنچه را كه در انتظار آن ها خواهد بود، به درستى بشناسند.