من پناهنده اى در كشور «سوئد» هستم، مدت زمان طولانى ست كه در اين كشور اقامت دارم، اكنون ب

من پناهنده اى در كشور «سوئد» هستم، مدت زمان طولانى ست كه در اين كشور اقامت دارم، اكنون برايم روشن شده است كه ماندنم در اين كشور سبب انحراف كودكانم خواهد گرديد. من براى ترك سوئد تصميم گرفته ام; ولى همسرم با من موافق نيست، چه كار كنم؟

حتماً بايد او را قانع سازى و ملزم كنى كه اين كشور را به سوى جايى ديگر كه در آن براى دين و پاى بندى شما ] به اسلام [بيمى نباشد، ترك كنند; دراين باره، او وظيفه دارد اين كار را انجام دهد; چون وقتى زن با شوهر در عقد شرط نكرده باشد كه در جايى خاص زندگى كنند، زن تابع مرد است.