آيا بدون وضو مى شود اسماى حسناى خداوند يا اسماى جلاله را مس كرد؟

آيا بدون وضو مى شود اسماى حسناى خداوند يا اسماى جلاله را مس كرد؟

آرى، چنين كارى جايز است; ولى احتياط مستحب، خوددارى دراين باره است; اما اگر لفظ جلاله جزيى از آيات قرآن كريم باشد، بدون وضو مَس كردن آن جايز نيست.