آيا براى انسان جايز است، پس از حمام كردن، در حالى كه لخت است وضو بگيرد؟

آيا براى انسان جايز است، پس از حمام كردن، در حالى كه لخت است وضو بگيرد؟

جايز است.