آيا اطاعت نكردن از والدين در انجام دادن كارهاى مستحب، حرام و يا از جمله ى عاق والدين محسوب مى شود؟

آيا اطاعت نكردن از والدين در انجام دادن كارهاى مستحب، حرام و يا از جمله ى عاق والدين محسوب مى شود؟

اطاعت از پدر و مادر در امورى كه از روى دلسوزى ست; واجب است و بجز اين امور اطاعت از پدر و مادر بر فرزند واجب نيست و مخالفت آن ها عاق والدين شمرده نمى شود ; بر اين اساس اطاعت آن ها در ترك كردن كار مستحب واجب نيست.