بنابر پاسخ حضرت عالى مبنى بر جواز

بنابر پاسخ حضرت عالى مبنى بر جواز خواندن برخى كتاب هايى كه از نظر عرف از بُعد جنسى خلاف اخلاق شمرده مى شود; مانند برخى از فصل هاى كتاب «زهرالربيع» (گل بهار)، اگر خواننده ى چنين كتاب هايى از تأثيرات منفى منتهى به حرام ايمن باشد، آيا تصورات ذهنى و آثار جسمى كه در نتيجه ى خواندن اين بخش هاى كتاب پديد مى آيد، حرام مى باشند؟

صرف تصورات ذهنى و آثار بدنى مذكور در سؤال، تا وقتى كه به افتادن در حرام; چون استمنا و مانند آن، منتهى نگردد، حرام نيست.