نظر شما درباره ى وحدت و نزديك شدن به ساير مذاهب و اديان چيست؟

نظر شما درباره ى وحدت و نزديك شدن به ساير مذاهب و اديان چيست؟

براى رويارويى با خطرى كه متوجه تمام اسلام ـ بدون تفكيك بين طايفه هاى مختلف ـ است; همين طور براى مقابله با خطرى كه متوجه ايمان ـ وجود انديشه ى ايمان به خداى يگانه ـ است، وحدت امرى ضرورى ست; چون كافران نمى خواهند كسى در برابر دعوت هاى تفرقه افكنانه ى آن ها نداى توحيد سر دهد و در همه ى اين ها بين مسلمان و مسيحى و بين شيعه و سنى تفاوتى قائل نيستند. اگر چنين است، پيروان اديان مختلف موظفند «كلمة الله» را زمينه اى براى دستيابى به بسيارى از نقاط مشترك در بين خود، قرار دهند، تا براى مقابله با خط كفر و الحاد ـ كه شيوه هاى آن تفاوت دارد و طبق اوضاع گوناگون فرق مى كنند ـ حركت كنند. واضح است، وحدت به اين معنا نيست كه هر فرقه اى از مبانى و بنيان هاى خود دست بردارد; بلكه بدين معنى ست كه در جهت مصالح حياتى همه ى فرقه ها و براساس نقاط مشترك، گام هاى عملى برداشته شود.