جوانان مؤمن عمدتاً براى انتخاب همسر به سن كم و زيبايى همسران آينده ى خود توجه مى كنند، بى آن ك

جوانان مؤمن عمدتاً براى انتخاب همسر به سن كم و زيبايى همسران آينده ى خود توجه مى كنند، بى آن كه به پاى بندى يا فرهنگ شان توجهى داشته باشند; كه اين امر بعدها اثرات منفى خود را در خانواده به جا مى گذارد. اين در حالى است كه برخى از دختران مؤمن همسر آينده ى خود را براساس پاى بندى و تعهد وى انتخاب مى كنند، حتى اگر اين امر منجر به ازدواج دير هنگام بشود. شما چه تفسيرى از اين وضعيت داريد؟

ما در اين مسأله نمى توانيم حكمى قطعى را درباره ى همه ى پسران يا دختران پاى بند و متعهد صادر كنيم. انسان حق دارد كه در شريك زندگى خويش جنبه هايى هم چون زيبايى يا امور ديگر را پى جويى نمايد. اما انسان - چه زن باشد و چه مرد - آن گاه كه مى خواهد شريكى را براى تمام زندگى خود انتخاب كند بايستى بداند و آگاه باشد كه چه گونه اين شريك مادام‌العمر شب ها و روزهايش را برگزيند. از جمله آن كه مرد بايد مادرى براى فرزندان خودش، و زن پدرى براى فرزندان خودش انتخاب كند.

براى همين لازم است كه نگاهى همه جانبه به قضيه داشت. من همواره گفته ام كه نوع زندگى زناشويى نوعى يگانه و نادر است. زيرا چندان آسان نخواهد بود كه انسانى را برگزينيد كه با شما پنجاه سال يا بيش تر يا كم تر، شب و روز، با پنهان و پيداى حيات شما هم زيستى كند. از اين رو تنها ديدن يك دختر زيبارو يا خوش قيافه انگيزه اى كافى براى ازدواج نيست. چون هنگامى كه انتخاب به صورتى چشم و گوش بسته و بى اصول انجام گيرد، مشكلات و اختلافاتى نيز در پى خواهد آورد. بر همين اساس به نظر ما براى ازدواج بايستى به شكلى گسترده برنامه ريزى كرد. چون خطيرترين موقعيتى كه يك مرد يا يك زن در سطح آرامش روحى و عاطفى با آن رو به روست، مسأله ى ازدواج است. اما متأسفانه ملاحظه مى كنيم كه برخى انسان ها با اين امر خطير و خطرآفرين به گونه اى بسيار عادى برخورد مى كنند; بى آن كه سنجش ها و ارزيابى هاى دقيقى براى آن انجام دهند، و متوجه نتايج ويران گر آن باشند.