آي

آيا مردى كه در تمامى امور جنسى نسبت به همسر خويش بى اعتنايى كند گناهى مرتكب شده است؟ اجر و پاداش چنين زنى در صبرى كه نسبت به اين قضيه مى كند چيست؟

شكيبايى اين زن يقيناً اجر و پاداشى براى وى به دنبال دارد. و مردى كه نيازهاى جنسى همسر خويش را پاسخ نگويد و به آن بى اعتنايى كند گناه مرتكب شده است. زيرا همان طور كه مرد حق دارد كه از زن تمكين بخواهد زن نيز حق دارد كه از مرد تمكين انتظار داشته باشد. من به مردان عرض مى كنم كه عدم تمكين به همسران، آنان را به سوى انحراف سوق مى دهد. چه بسيار زنان بوده اند كه بر اثر بى اعتنايى جنسى مرد به انحراف كشيده شده اند. اگر منظور از امور عاطفى، راحتى و آسايشى است كه زن احساس مى كند - چنان چه خداوند متعال فرموده است: «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة ورحمة»«و از جمله آيات او اين است كه براى شما از نوع خودتان همسرانى آفريد كه با آنان آرام گيريد، و در ميان شما دوستى و مهربانى افكند.»( ) - بنابراين خداوند نيز از زن و مرد مى خواهد كه هر يك به ديگرى عشق و مودّت و مهربانى ابراز كنند، تا بدين وسيله زندگى زناشويى استقرار و استحكام يابد.