خواهرى اين سؤال را دارند: جوان مؤمنى به خواستگارى من آمده كه براى پاس

خواهرى اين سؤال را دارند: جوان مؤمنى به خواستگارى من آمده كه براى پاسخ دادن استخاره گرفتم، اما جواب استخاره مناسب در نيامد. يك سال بعد همان جوان بار ديگر به خواستگارى من آمد. و من اكنون در حيرت ام كه چه بايد بكنم؟

نصيحت من به تمامى دختران جوان آن است كه پيش از استخاره، وضعيت جوان خواستگارشان را به خوبى بررسى كنند. چرا كه خداوند به آن ها عقلى بخشيده است كه با آن بينديشند و دو چشم داده است تا با آن ها به خوبى مشاهده كنند. براى همين لازم است تا با تجاربى كه دارند و نيز با رايزنى با ديگران، وضعيت آن فرد را به طور كامل و دقيق بررسى كنند. خداوند از طريق مخاطب ساختن فرستاده ى خود به تمامى انسان ها مى فرمايد: «وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله»«و در كار با آنان مشورت كن; و چون عزمت را جزم كردى بر خدا توكل كن.»( ) بدين معنا كه اگر به پاسخ مثبت و مناسبى دست يافت، آن گاه بايد بر خداوند توكل كند و اقدام نمايد.

ما بارها به دختران و پسران جوان گفته ايم كه استخاره را مايه ى هوس خود قرار ندهند. زيرا خداوند به ما عقل داده است تا بدان بينديشيم، و درهاى رايزنى با ديگران را به روى ما گشاده است تا از انسان هاى با تجربه استفاده كنيم. براى همين نصيحت من به عدم اقدام به استخاره است، مگر آن كه تمامى راه هاى شناخت به پايان رسيده باشد.