ديه ى كتك زدن كودكى كه منجر به باقى ماندن آثار آن روى بدنش بشود به چه كسى بايد پرداخته شود؟

ديه ى كتك زدن كودكى كه منجر به باقى ماندن آثار آن روى بدنش بشود به چه كسى بايد پرداخته شود؟

به خود كودك.