زنى به نيروهاى انتظامى شهادت مكتوب داده است كه تماس هاى جنسى نامشروع داشته; هم چنان كه همين اعتراف

زنى به نيروهاى انتظامى شهادت مكتوب داده است كه تماس هاى جنسى نامشروع داشته; هم چنان كه همين اعتراف را نيز مقابل روان پزشك انجام داده است; و به همين علت دوبار طلاق گرفته است. حكم شرعى سرپرستى كودك (دختر) اين زن كه سنى كم تر از هفت سال دارد چيست؟

مادر كودك - چه دختر و چه پسر - چنان چه مسلمان، عاقل و بر فرزند خود مورد اعتماد باشد محق تر از ديگران به سرپرستى كودك خود است. زناى يك زن - چنان چه سه شرط پيش گفته در او محقق باشد - حضانت كودك از مادر ساقط مى شود كه مادر ازدواج نمايد، و پدر كودك زنده و موجود باشد; يا آن كه رفتار مورد پرسش شما - زنا - تأثيرى منفى بر تربيت كودك به جاى بگذارد; بدين معنا كه باعث عدم توجه به كودك، يا باعث سوق يافتن او به راه هايى ناصحيح گردد. در اين صورت حاكم شرع ممكن است حضانت كودك را از مادر سلب نمايد و آن را به پدر بسپارد، يا به هر كس ديگرى كه تربيت مستقيم او را بر عهده بگيرد. والله اعلم.