اسلام در چه سنى كودكان را مجاز مى كند كه تصميم بگيرند با پدر يا مادر از هم طلاق گرفته شان زندگى كنند؟

اسلام در چه سنى كودكان را مجاز مى كند كه تصميم بگيرند با پدر يا مادر از هم طلاق گرفته شان زندگى كنند؟

اگر به سن رشد برسند. به گونه اى كه خير و نيكى خود را بتوانند محقق نمايند و ضرر را از خود دفع كنند. و اين پس از رسيدن به سن بلوغ صورت مى گيرد.