سن حضانت دختر يا پسرى كه پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند كدام است؟

سن حضانت دختر يا پسرى كه پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند كدام است؟

سن حضانت دختر و پسر به طور يكسان در هفت سالگى است.