مى خواهم نظر شرعى شما را در خصوص وضعيت دختر كوچكم بدانم.

مى خواهم نظر شرعى شما را در خصوص وضعيت دختر كوچكم بدانم. او اكنون 18 ماه دارد و در طول روز در يك مهد كودك كانادايى به سر مى برد، زيرا من - كه در كانادا ساكن هستم - در اين مدت ناچارم كه در سركارم حاضر باشم.

چنان چه از اين طريق عادت و آموزه هاى ناسالم - كه در آينده مورد دورى و انحراف او از اسلام و تعاليم آن گردد - نياموزد، مانعى ندارد. اما اگر اين امر در حيات آينده ى او تأثيرى به جاى بگذارد - با اين گمان كه دخترى در چنان سن و سال ممكن است تأثيرپذير باشد - جايز نخواهد بود.