آيا گرفتن جشن تولد حرام است؟

آيا گرفتن جشن تولد حرام است؟

اين جشن ذاتاً حرام نيست. هم چنان كه مانع يا مشكلى در آن وجود ندارد. زيرا انسان مجاز است كه شادى ها و سرور خود را به شرط آن كه آميخته با امور حرام نگردد - ابراز كند. ولى ما ديگران را به اين جشن يا ديگر تقاليدى كه از ديگران گرفته ايم تشويق نمى كنيم.