آيا حكمى وجود دارد كه خوابيدن خواهر و برادرى را در يك اتاق منع نمايد، با توجه به اين نكته كه سن پسر 13 و سن دختر 12 سال است؟

آيا حكمى وجود دارد كه خوابيدن خواهر و برادرى را در يك اتاق منع نمايد، با توجه به اين نكته كه سن پسر 13 و سن دختر 12 سال است؟

اين كار حرام نيست.