پدرى دو پسر كارگر دارد كه سن يكى شان 14 و سن ديگرى 15 سال است. او در اموال اين

پدرى دو پسر كارگر دارد كه سن يكى شان 14 و سن ديگرى 15 سال است. او در اموال اين دو دخل و تصرّف مى كند - با اين ادعا كه چون وكيل شرعى آن دوست، اين حق را دارد - در حالى كه پسران وى بدين كار رضايت ندارند. آيا اين كار پدر مجاز است؟

دخل و تصرف در اموال پسر پانزده ساله جز با اجازه و رضايت او مجاز نيست، اما پسر 14 ساله نيز چنان چه بالغ و رشيد باشد چنين است. اما اگر به بلوغ و سن رشد نرسيده باشد بايستى اموال او در راهى كه به نفع و صلاح اوست خرج گردد.