حد و مرز ولايت پدر بر فرزندان كجاست؟

حد و مرز ولايت پدر بر فرزندان كجاست؟

ولايت پدر بر فرزندان غير بالغ او در مواردى است كه مصلحت شان در آن قرار دارد. به خصوص در امور مادى و امورى كه بلوغ شان در آن ها شرط باشد. ولى تمامى اين ها باز مشروط به آن چه مصلحت فرزندان در آن قرار دارد مى باشد.