آيا مادر مى تواند به منظور تأديب فرزندان خود آن ها را بدون اجازه گرفتن از پدرشان بزند; يا اين كه اجازه ى پدر شرط است؟

آيا مادر مى تواند به منظور تأديب فرزندان خود آن ها را بدون اجازه گرفتن از پدرشان بزند; يا اين كه اجازه ى پدر شرط است؟

در اين امر داشتن اجازه ى پدر امرى ناگزير است. زيرا ولايت فرزندان بر عهده ى پدر است نه مادر.