تعريف «كودك مميّز» چيست؟ مميز بودن او به سن يا هوش او قابل تشخيص است؟ يا معيارهاى ديگرى در اين زمينه وجود دارد؟

تعريف «كودك مميّز» چيست؟ مميز بودن او به سن يا هوش او قابل تشخيص است؟ يا معيارهاى ديگرى در اين زمينه وجود دارد؟

كودك مميز كودكى است كه قدرت شناخت و تشخيص رابطه ى جنسى را داشته باشد. يعنى آن كه رابطه ى جنسى را بشناسد و وظيفه ى عورت را در اين امر بداند.