آيا والدين مى توانند - در صورت تنگى معيشت - در هداياى كودكان دخل و تصرف نمايند، و آن ها را به كسانى ديگرى بدهند؟

آيا والدين مى توانند - در صورت تنگى معيشت - در هداياى كودكان دخل و تصرف نمايند، و آن ها را به كسانى ديگرى بدهند؟

اگر هدايا به منظور كمك به والدين اعطا شده باشند، اين كار مجاز خواهد بود. ولى اگر هدايا ظاهراً به عنوان هديه ى نوزاد داده شده باشند، تصرف در آن ها جز در آن چه نفعى براى كودك داشته باشد مجاز نيست. مثلا اين كه ارزش آن ها محاسبه گردد و بعدها به كودك پرداخت شود.