آيا زدن دانش آموزان به منظور تأديب آن ها - چنان چه ضرورت افتد - بى آن كه اجازه اى از والدين شان گرفته شده باشد مجاز است؟

آيا زدن دانش آموزان به منظور تأديب آن ها - چنان چه ضرورت افتد - بى آن كه اجازه اى از والدين شان گرفته شده باشد مجاز است؟

اين كار مجاز است، بدان حد كه به مرحله ى «سخت» بودن نرسد; به گونه اى كه منجر به خون ريزى و شكستن يا مشابه اين حالت ها شود. اين در صورتى است كه به گونه هاى ديگر نتوان آن دانش آموز را به راه آورد; يا آن كه آن دانش آموز مورد ايجاد آزار و اخلال در نظام درس گردد. ولى در هر صورت ناگزير از كسب اجازه ى پدر هستيم.