آيا بر پدر واجب است كه مخارج ازدواج پسر خود را بدهد؟

آيا بر پدر واجب است كه مخارج ازدواج پسر خود را بدهد؟

اگر پسر به ازدواج احتياج داشته باشد و پدر توانايى كمك مالى به او را دارد، و نيز پسر مستقلاً اموالى نداشته باشد، پدر بايد مخارج پسر خود را بر عهده بگيرد. اما اين كار بر پدر واجب نيست; اگر چه احتياطاً عمل به اين امر كارى پسنديده است.