اگر زن در اواخر عادت ماهانه ى خود باشد، شوهر او مى تواند از پشت با او آميزش نمايد؟

اگر زن در اواخر عادت ماهانه ى خود باشد، شوهر او مى تواند از پشت با او آميزش نمايد؟

بنابر احتياط واجب اين كار مجاز نيست.