آيا مرد مى تواند پس از مداعبت، منى را از رحم زن خارج نمايد؟

آيا مرد مى تواند پس از مداعبت، منى را از رحم زن خارج نمايد؟

اگر با رضايت همسر باشد، اشكالى در آن نيست.