آيا مرد مى تواند به همراه زن خود صحنه هاى جنسى را - براى مثال از تلويزيون - به منظور انگيزش جنسى مشاهده نمايد؟

آيا مرد مى تواند به همراه زن خود صحنه هاى جنسى را - براى مثال از تلويزيون - به منظور انگيزش جنسى مشاهده نمايد؟

تماشاى فيلم هاى مستهجن كه موجب فساد و كم رنگ شدن پيشگيرى هاى اخلاقى و دينى گردد حرام است، خواه مرد به همراه زن خود باشد و خواه بدون او.