من يك ساعت ساخت سويس دارم. آيا مى توانم چرم بند آن را پاكيزه به شمار آورم و با آن نماز بخوانم؟

من يك ساعت ساخت سويس دارم. آيا مى توانم چرم بند آن را پاكيزه به شمار آورم و با آن نماز بخوانم؟

حكم چرم هايى كه از كشورهاى غيراسلامى مى آيند طهارت است; اگر احتمال برود كه از حيوانى كه به طريقه ى شرعى ذبح شده گرفته شده باشد. معناى احتمال نيز آن است كه انسان مكلف مطمئن نباشد كه حيوان ذبح غيرشرعى نشده است. يعنى به طور قطع نتواند بگويد كه غير شرعى ذبح نشده است; و اين احتمال با توجه به سرشت و طبيعت اوضاع در آن كشور صورت گرفته باشد. و اين براى حكم به طهارت كافى است. بنابراين مانعى در همراه داشتن آن ساعت و يا پوشيدن آن به هنگام نماز وجود ندارد.