نظر حضرت عالى درباره ى اوراق مشاركت بانكى كه بانك هاى مركزى كشورهاى مختلف صادر مى كنند و دولت ها سودى ساليانه به آن ها اختصاص مى دهند چيست؟

نظر حضرت عالى درباره ى اوراق مشاركت بانكى كه بانك هاى مركزى كشورهاى مختلف صادر مى كنند و دولت ها سودى ساليانه به آن ها اختصاص مى دهند چيست؟

من از جهت آن كه اين اسناد مبتنى بر ربا مى شوند به آن اشكالى شرعى دارم. لذا من بنابر احتياط واجب آن را ترك مى نمايم.