به اتفاق يك شخص مقدارى كالا خريدارى كرديم و يك شرط جزائى براى ضمانت قرارداد وضع كرديم; به اين معنا كه در صورت عدم پاى بندى به قرار د

به اتفاق يك شخص مقدارى كالا خريدارى كرديم و يك شرط جزائى براى ضمانت قرارداد وضع كرديم; به اين معنا كه در صورت عدم پاى بندى به قرار داد، فرد متخلّف غرامتى به طرف دوم پرداخت نمايد. حكم اين قرارداد چيست؟ و آيا وضع اين شرط جزائى جايز است؟ و حكم اموال گرفته شده با شرط مذكور چيست؟

قرار داد صحيح، و شرط وضع شده جايز، و اموال گرفته شده به مقتضاى آن حلال بوده است.