اموال كنار گذاشته شده براى خريد خانه يا سفر كه يك سال بر آن ها گذشته باشد آيا مشمول خمس مى شود؟

اموال كنار گذاشته شده براى خريد خانه يا سفر كه يك سال بر آن ها گذشته باشد آيا مشمول خمس مى شود؟

بله. بايد خمس چنين اموالى را خارج كرد.