آيا خريد يا فروش چك به قيمتى بالاتر يا پايين تر از ارزش آن جايز است؟ اگر جايز نباشد خود آن معامله صحيح است يا باطل؟

آيا خريد يا فروش چك به قيمتى بالاتر يا پايين تر از ارزش آن جايز است؟ اگر جايز نباشد خود آن معامله صحيح است يا باطل؟

ظاهراً چك ها را نمى توان در روندهاى خريد و فروش به عنوان بدل به كار گرفت، مگر با ملحوظ داشتن ارزش واقعى آن ها; زيرا چك وثيقه اى است براى حفظ سرمايه. براى همين فروش يا خريد آن به قيمتى كم تر يا بيش تر از قيمت واقعى صحيح نيست; چون در اين صورت جزو رباى حرام، و در واقع قرضى به همراه افزوده خواهد بود. و معامله ى بدين صورت باطل است.