در برخى موارد و به علت عدم وضوح حقايق و مستندات، قضات به محكوميت افراد بى گناه و تبرئه ى ا

در برخى موارد و به علت عدم وضوح حقايق و مستندات، قضات به محكوميت افراد بى گناه و تبرئه ى افراد گناه كار مى پردازند; و اين امر بر اثر دفاع وكيل طرف مقابل صورت مى پذيرد. نظر شما درباره ى مسؤوليت قاضى يا وكيل مدافع - به طور هم زمان - چيست؟

قاضى در هر موقعيتى كه باشد مسؤوليتى سنگين را بردوش دارد. به ويژه اگر پرونده اى كه در آن حكم مى كند با جان و ناموس مردم سروكار داشته باشد. براى همين يك قاضى همواره بايد قدرت درك قضايا و پرونده ها و نيز توانايى تشخيص نيرنگ هاى برخى از وكلاى مدافع را داشته باشد. چرا كه برخى از وكلاى مدافع توانايى مبرّى ساختن مجرمان و محكوم ساختن بى گناهان را دارند. شغل وكالت شغلى خطير است. گاه ممكن است كه پرونده يا قضيه اى نابه حق به يك وكيل عرضه شود و او بپذيرد; و با قدرت بلاغى و قانونى خود بتواند قضات را قانع نمايد. از اين رو او تمامى مسؤوليت هاى شرعى مترتب بر لايحه ى دفاعى خود را بر عهده دارد.