حكم به همراه آوردن كودكان به مسجد چيست؟

حكم به همراه آوردن كودكان به مسجد چيست؟

اگر باعث نجس نشدن مسجد نگردد مانعى در آن نيست. حتى اين كار مستحب نيز مى باشد. چرا كه آنان را به عبادت تمرين مى دهد و باعث مى گردد تا در فضاهاى آكنده از ايمان و معنويت كه مساجد از آن برخوردارند بزرگ شوند و پرورش يابند.