سودهاى فاحشى كه در كالاهاى لوكس يا كالاهاى ضرورى وجود دارد حلال است يا خير؟ ميزان مجاز سود چه قدر است؟ دو برابر، سه برابر؟

سودهاى فاحشى كه در كالاهاى لوكس يا كالاهاى ضرورى وجود دارد حلال است يا خير؟ ميزان مجاز سود چه قدر است؟ دو برابر، سه برابر؟

در خريد و فروش سود حد و مرز معينى ندارد. اما در آن جا كه مشترى احساس غبن و فريفتگى مى كند و به اين احساس علم و اطمينان مى يابد مى تواند معامله را فسخ كند... اما مستحب است كه با انسان هاى مؤمن مدارا كرد و جز به مقدار معقول از آن ها سودى دريافت نكرد.