عطرى دارم كه در ساليان گذشته از آن بارها استفاده كرده ام. اما هنگامى كه سال بر آن گذشت مقدارى از آن مانده بود. آيا بر اين عطر خمس تعلق مى گيرد؟

عطرى دارم كه در ساليان گذشته از آن بارها استفاده كرده ام. اما هنگامى كه سال بر آن گذشت مقدارى از آن مانده بود. آيا بر اين عطر خمس تعلق مى گيرد؟

اگر باقى مانده ى آن - چنان چه عرف بگويد - مالى به شمار مى آيد بايستى خمس آن را بيرون آورد.