آيا عقدى كه بر يك زن در حال حيض جارى مى شود صحيح است؟

آيا عقدى كه بر يك زن در حال حيض جارى مى شود صحيح است؟

عقد بر زن حائضه صحيح است. ولى آميزش با وى در هنگام حيض جايز نيست.