شوهر من فوت كرده و از خود اموال و زمين هايى به جاى گذاشته است. به من گفته شد كه من حق ندارم كه از زمين هاى شوهرم ارث ببرم. حكم اين قضيه چيست؟

شوهر من فوت كرده و از خود اموال و زمين هايى به جاى گذاشته است. به من گفته شد كه من حق ندارم كه از زمين هاى شوهرم ارث ببرم. حكم اين قضيه چيست؟

احتياط واجب آن است كه با وارثان در اين امر مصالحت به عمل آيد.