من با شخصى مشكلى مالى پيدا كردم. در اين قضيه حق با من بوده است، ولى نمى تو

من با شخصى مشكلى مالى پيدا كردم. در اين قضيه حق با من بوده است، ولى نمى توانم نزد قاضى شرع حق خودم را به اثبات برسانم. اما اگر دادخواست خودم را به يك دادگاه مدنى ارجاع دهم ممكن است به حق خودم برسم. آيا اين امر جايز است؟

اگر گرفتن حق تان متوقف به مراجعه ى به دادگاه مدنى شده است، جايز است كه اين كار را انجام بدهيد.