در اين صورت مى توان به وضوح در

در اين صورت مى توان به وضوح در هر موردى، ارزشى مثبت و ارزشى منفى يافت. ولى آيا فكر نمى كنيد در عصر حاضر ارزش ها دچار كمبود شده اند؟ آيا فساد موجود حاصل كمبود در ارزش ها نيست؟

بر پايه آن چه كه ذكر شد نمى توانيم بگوييم كه كمبودى در ارزش ها وجود دارد. چرا كه هر ارزشى كه به نظر ما از بين رفته است و انسان كمبود آن را احساس مى كند، در تاريخ و در حركت جوهرى انسان وجود دارد. بنابراين هيچ چيز جديدى پديد نيامده است; ممكن است در وضعيتى خاص يك ارزش جايگاه مثبت خود را از دست بدهد و به يك ضد ارزش تبديل شود; ولى هنگامى كه خط حركتى يك ارزش را در هر دو حالت آن مطالعه كنيم آن ها را تاريخى و دير پاى خواهيم يافت; حتى اگر شكل ظهورشان متنوع باشد.