واقعيتى در جامعه ما وجود دارد وآن بحران پذيرش متقابل است; ح

واقعيتى در جامعه ما وجود دارد وآن بحران پذيرش متقابل است; حال خواه ما شخصى را قبول نداشته باشيم و خواه ايشان ما را به رسميت نشناسد. به نظر شما اين مسأله (پذيرش دو طرفه) در نهايت چگونه انجام خواهد پذيرفت؟

در حقيقت در اين جا فرقى ميان آن كه من شما را به دليل اين كه محق هستيد و انديشه ى سياسى ـ فرهنگى شما مشروع است و ميان آن كه شما را به عنوان يك انسان يا يك خط فكرى يا يك تمدن كه صاحب فكر و انديشه ـ چه درست و چه غلط ـ است وجود دارد.

لذا بايستى ديگرى را قبول داشته باشيم و او را برسميت بشناسيم و حق وى را نيز در داشتن فكرى كه نظر او را منعكس مى كند بپذيريم; چه مخالف و چه موافق طرز فكر ما باشد.