حكم نماز و روزه ى جوانى كه در خدمت سربازى به سر مى برد چگونه است؟

حكم نماز و روزه ى جوانى كه در خدمت سربازى به سر مى برد چگونه است؟

اگر بداند كه در منطقه اى بيش تر از ده روز به سر خواهد برد، اشكالى در برپايى نماز كامل و گرفتن روزه نخواهد داشت. هم چنين به اعتقاد بنده اگر وى هميشه در حالت سفر و جابه جايى از مكانى به مكان ديگر باشد اين حكم نيز بر وى جارى مى گردد.