برخى از مردم براى نگهبانى يا شكار، سگ در خانه تربيت مى كنند. آيا اين كار اشكال شرعى دارد؟

برخى از مردم براى نگهبانى يا شكار، سگ در خانه تربيت مى كنند. آيا اين كار اشكال شرعى دارد؟

البته اشكال شرعى ندارد; ولى بايد از نجاست احتزار نمود.