دخترى به سن نه سالگى رسيده ولى از او هيچ گونه حيضى ديده نشده است. آيا نماز و روزه و حجاب بر وى واجب مى گردد؟

دخترى به سن نه سالگى رسيده ولى از او هيچ گونه حيضى ديده نشده است. آيا نماز و روزه و حجاب بر وى واجب مى گردد؟

اگر دختر به سن نه سالگى رسيده باشد احتياط واجب آن است كه نماز، روزه، حجاب و ساير تكاليف بر او واجب مى گردد.